Gestor

MUDr. Karel Řežábek, CSc.rezabek

promoval na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1981. Od roku 1982 pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. První atestaci z oboru gynekologie a porodnictví složil v roce 1984 a druhou v roce 1989, nadstavbovou atestaci Reprodukční medicina v roce 2007. Disertační práci na téma „Optimalizace objemu tekutiny aplikované do dělohy při embryotransferu v rámci mimotělního oplodnění“ obhájil v roce 2001.

Od začátku své odborné dráhy se věnoval endokrinologickým poruchám v gynekologii a léčbě neplodnosti. Od roku 1994 je vedoucím lékařem Centra asistované reprodukce Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Je členem České gynekologicko-porodnické společnosti J. E. Purkyně, členem výboru Sekce asistované reprodukce České gynekologicko porodnické společnosti, členem European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Významnou měrou se podílel na formulaci zákona a vyhlášek upravujících provádění asistované reprodukce v České republice. Ve spolupráci s dalšími odborníky vytvořil datovou strukturu Národního registru asistované reprodukce České republiky. Je předsedou Rady Národního registru asistované reprodukce při Ministerstvu zdravotnictví České republiky.

MUDr. Karel Řežábek, CSc. je zároveň vysokoškolským učitelem, věnuje se výuce mediků a mladých lékařů. Zabývá se výzkumem implantace embryí do děložní sliznice.

Je autorem či spoluautorem 38 článků v odborném tisku, přednesl řadu přednášek na odborných symposiích a kongresech, je spoluautorem vysokoškolské učebnice gynekologie a porodnictví a dalších monografií z oblasti gynekologické endokrinologie a léčby neplodnosti.  Kniha Řežábek, K:  Léčba neplodnosti (Grada Publishing), vyšla postupně ve 4 vydáních –  1999, 2002, 2004, 2007 a kniha Řežábek, K:  Asistovaná reprodukce (Maxdorf Jesenius)  ve 2 vydáních (2008, 2014).