Statut

Statut Nadačního fondu Vita et futura

Preambule
Správní rada Nadačního fondu Vita et futura vydává status Nadačního fondu Vita et futura.

Čl. I
ZAKLADATEL, NÁZEV A SÍDLO NADAČNÍHO FONDU

 1. Zakladatelem nadačního fondu Vita et futura (dále také ,,Nadačního fondu“) je

doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

r.č. 590130/0339

bytem: Na Poříčí 1934/38, Praha 1, 110 00,

 1. Název nadačního fondu : Nadační fond Vita et futura
 2. Sídlo nadačního fondu: Hlohova 2094/50, Praha 10, 106 00
 3. Adresa pro doručování: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK v Prze, Apolinářská 18, Praha 2, 128 51

Čl. II
ÚČEL NADAČNÍHO FONDU

 1. Účelem nadačního fondu je zejména:
  a)    podporovat a propagovat rozvoj gynekologie a porodnictví s cílem dosažení nejvyšší evropské úrovně,
  b)   podporovat přínosné projekty důsledně směřující k humanizaci gynekologie o porodnictví, zejména vznik nového zařízení, vybaveného špičkovou zdravotnickou technologií, která splňuje parametry vzorového porodnického pracoviště s nadstandardní péčí,
  c)    přispívat na výcvik, výuku a výchovu kolektivů i jednotlivců v oblasti zdravotnictví, psychologie apod., pokud jeho smyslem je dosažení sounáležitosti jednotlivců a kolektivů s pacientem, kolektivem, s profesí,
  d)   podporovat vydávání odborné a osvětové literatury se zaměřením na gynekologii a porodnictví,
  e)    zajišťovat informace o gynekologii a porodnictví pro odbornou i širokou veřejnost, zejména pořádat konference, semináře, apod.
  f)    zabývat se vědou a výzkumem v oblasti gynekologie a porodnictví a výsledky těchto prací aplikovat do klinické praxe.
 2. K naplnění svého účelu nadační fond navazuje kontakty s právnickými i fyzickými osobami v tuzemsku i v zahraničí, spolupracuje se státními institucemi (Ministerstvo zdravotnictví, Univerzita Karlova, apod.)
 3. Nadační fond má nepolitický charakter, je otevřen spolupráci se všemi partnery včetně zahraničních, kteří sledují obdobné cíle.

ČL. III
VÝŠE MAJETKOVÉHO VKLADU

Majetkový vklad do nadačního fondu tvoří finanční prostředky ve výši 1.000 Kč.

ČL. IV
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU

 1. Nadační fond hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zdroje majetku nadačního fondu tvoří:
  a)      výnosy z vlastního movitého a nemovitého majetku,
  b)      dary a příspěvky právnických a fyzických osob z tuzemska i ze zahraničí,
  c)      výnosy z vlastní činnosti prováděné v souladu s účelem nadačního fondu a zákonem o nadacích a nadačních fondech.
 2. Nadační fond využívá svůj majetek v souladu s účelem nadačního fondu, zejména:
  a)      nakupuje zařízení a vybavení sloužící k zavádění nových technologií do oboru gynekologie a porodnictví a tato zařízení poskytne jako nadační příspěvek,
  b)      přispívá na pořádání kongresů, sympozií a jiných akcí o gynekologii a porodnictví,
  c)      přispívá na pobyty českých odborníků z oboru gynekologie a porodnictví v zahraničí,
  d)      podporuje vznik vzorových gynekologicko-porodnických pracovišť s cílem dosažení nejvyšší evropské úrovně v Praze, popř. i v jiné oblasti,
  e)      podporuje vznik a zabezpečení chodu odborného nakladatelství,
  f)       nakupuje odbornou literaturu a zapůjčuje ji k propagaci účelu nadačního fondu,
  g)      najímá nebytové prostory potřebné k zabezpečení činnosti nadačního fondu,
  h)      organizuje pregraduální a postgraduální vzdělávání všech osob, které se zabývají problematikou gynekologie a porodnictví.

ČL. V
SPRÁVNÍ RADA

 1. Činnost nadačního fondu řídí správní rada.
 2. Správní rada má tři členy. Prvními členy správní rady jsou:

Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., Na Poříčí 1934/38, Praha 1, 110 00

Prof. MUDr. Josef Bendl, CSc., Pštrosova 2, Praha 1, 110 00

Doc. MUDr. David Kužel, CSc., Tismická 7, Praha 10, 100 00

 1. Členy správní rady volí správní rada.
 2. Funkční období členů správní rady je pětileté.
 3. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně jedenkrát za rok. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to revizor.
 4. Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen. Je povinen zúčastnit se jednání osobně.
 5. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. K rozhodnutí správní rady o sloučení nadačního fondu s jinou nadací je třeba souhlasu všech členů správní rady.
 6. Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem.
 7. Nadační fond zastupuje vůči druhým osobám předseda správní rady společně s jedním členem správní rady. K platnosti správních úkonů nadačního fondu je zapotřebí podpisu předsedy a jednoho člena správní rady. Zaměstnanci a jiné osoby nadačního fondu mohou jménem nadačního fondu jednat na základě písemného pověření podepsaného předsedou a jedním členem správní rady.
 8. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem a dále o:
  a)      přijímání nadačních darů,
  b)      poskytování nadačních příspěvků,
  c)      vytvoření nezbytně nutného profesionálního aparátu k zabezpečení chodu nadačního fondu,
  d)       zřízení sekcí jako vnitřních organizačních složek nadačního fondu,
  e)       jmenování a odvolání gestora sekce (dále také „gestor“) nadačního fondu a určení výše jeho odměny,
  f)       převodu prostředků z účtu, k němuž má samostatné podpisové právo též gestor příslušné sekce, na účet, k němuž mají podpisové právo pouze členové správní rady (dále také „hlavní účet nadačního fondu“), jestliže gestor porušil statut nebo smlouvu, kterou má uzavřenou s nadací,
  g)      určení procenta příjmů, které odevzdává sekce na hlavní účet nadačního fondu.
 9. Správní rada je povinna při veškeré své činnosti respektovat účel nadačního fondu.

ČL. VI
SEKCE, GESTOŘI

 1. Správní rada může rozhodnout o zřízení jedné nebo více sekcí nadačního fondu. Sekce je vnitřní organizační složkou nadačního fondu a nemá tedy právní subjektivitu. Sekci vede a za její činnost a hospodaření odpovídá gestor.
 2. Gestora jmenuje správní rada většinou hlasů na dobu určitou stanovenou správní radou, zpravidla na dobu pěti let. K tomu, aby gestor mohl svou funkci vykonávat, je nutné, aby uzavřel s nadačním fondem písemnou gestorskou smlouvu (dále také „gestorská smlouva“). Pokud gestor odmítne smlouvu uzavřít, jeho jmenování pozbývá okamžitě platnosti. Gestor není oprávněn jednat za nadační fond, dokud nemá uzavřenou s nadačním fondem písemnou smlouvu.
 3. Gestor je oprávněn jednat a podepisovat za nadační fond pouze ve věcech sekce, kterou řídí. V jiných věcech je oprávněn jednat a podepisovat pouze na základě písemné plné moci udělené správní radou.

ČL. VII
REVIZOR

 1. Revizora volí a odvolává správní rada. Prvním revizorem nadačního fondu je: Emílie Hoppeová, Haškova 16, Praha 7, 170 00
 2. Funkční období revizora je pětileté.

ČL. VII
NÁKLADY NA SPRÁVU NADAČNÍHO FONDU

Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 30% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

ČL. VIII
PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

 1. Nadační příspěvky jsou poskytovány pracovníkům v oblasti zdravotnictví, zejména obor gynekologie a porodnictví, na základě písemné žádosti či na podkladě návrhu člena správní rady a to do výše 100 000 Kč, kterou odsouhlasuje gestor podsekce nadačního fondu.
 2. Písemnou žádost nad 100 000 Kč schvaluje správní rada nadačního fondu na základě písemné žádosti gestora podsekce nadačního fondu.
 3. Nadační příspěvek poskytnutý nadačním fondem v souladu s účelem, pro který byl nadační fond zřízen, je osoba, které byl poskytnut, povinna použít přesně v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem, jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadačním fondem.
 4. Osoba, které byl nadačním fondem nadační příspěvek poskytnut, je povinna na přání nadačního fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl použit.
 5. V žádosti o nadační příspěvek musí být uvedeno:
  a)      na jaký účel je nadační příspěvek požadován,
  b)      výše nadačního příspěvku,
  c)      je-li na tentýž účel požadován nadační příspěvek i z jiných zdrojů.
 6. Způsob poskytování nadačního příspěvku:
  a)      nadační příspěvek je poskytován na základě smlouvy mezi nadačním fondem a destinatářem.
 7. Nadační příspěvek poskytnutý v penězích je převeden na účet destinatáře, popř. vyplacen v hotovosti proti potvrzení o příjmu peněz. Movité věci jsou předány osobně destinatáři nebo jím zmocněné osobě.
 8. Kritéria pro vyhodnocení žádosti o nadační příspěvek:
  a)      vzdělávací projekty pro lékaře, porodní asistentky a zdravotní sestry,
  b)      projekty vedoucí ke snižování mateřské mortality a morbidity,
  c)      projekty ke snižování perinatální mortality a morbidit,
  d)      věda a výzkum v oblasti gynekologie a porodnictví
 9. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
 10. Ve výroční zprávě nadačního fondu bude uveden přehled o osobách, jimž byl/ly poskytnut/ty nadační příspěvek/ky k účelu, pro který byly nadačním fondem zřízeny a uvolněny, v hodnotě vyšší než 10.000 Kč, a dále zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity. Pokud byl nadační prostředek poskytnut fyzické osobě ke zdravotním nebo jiným humanitárním účelům a tato fyzická osoba požaduje zachování anonymity, pak bude její anonymita zachována.

ČL. IX
VÝROČNÍ ZPRÁVA

 1. Nadační fond vypracovává výroční zprávu každoročně do 30. 6. následujícího kalendářního roku.
 2. Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též v sídle nadačního fondu v úředních hodinách.

ČL. X
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento statut byl schválen správní radou dne 8. 1. 2015
 2. Tento statut nabývá účinnosti dnem zápisu změn do nadačního rejstříku.
 3. Tento statut může být měněn a doplňován písemnými, po sobě jdoucími dodatky.
 4. Tento statut se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden bude předán rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin a jeden bude založen v dokumentaci nadačního fondu.

V Praze, dne 8. ledna 2015